vv SHO - Langeweg 18 - 3262 LE Oud-Beijerland - 0186 613 053

De geplande Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die was vastgesteld op 22 mei, is door omstandigheden verplaatst naar dinsdag 6 juni a.s.

Onderstaand de aangepaste uitnodiging.

 

 

Uitnodiging

Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 6 juni 2017 - Aanvang 20.00 uur
De leden van vv S.H.O. vanaf 16 jaar en ouder

worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van vv SHO
in de kantine op sportpark Kikkershoek.


AGENDA:
1. Opening
2. Voorstel tot wijziging van de statuten van vv SHO volgens onderstaande tekst:

Artikel 4 lid 5 komt te luiden als volgt:
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de
leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van
communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is  
bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.
Aan artikel 7 wordt toegevoegd:
8. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt
niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is
gecommuniceerd.
Artikel 15 lid 3 komt te luiden als volgt:
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming             
van een termijn van tenminste veertien dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en
reproduceerbaar bericht aan het adres dat door een lid of afgevaardigde voor dit doel is
bekend gemaakt. Deze wijze van bijeenroeping kan alleen plaatsvinden indien een lid of
afgevaardigde hiermee instemt.
Ter verduidelijking:
Dit betreft de wijziging dat we u als lid digitaal alle uitnodigingen mogen toesturen.

Artikel 17 leden 1, 2 en 3 komen te luiden als volgt:
1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die voor één augustus van
het lopende seizoen de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en de wettelijk
vertegenwoordiger(s) van de leden die jonger zijn.
b. Leden, of hun wettelijke vertegenwoordiger(s), die door het bestuur geschorst zijn,
hebben geen toegang tot de algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene     vergadering             
beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegd royement in welk geval zij
bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Stemgerechtigd zijn alle leden die voor één augustus van het lopende seizoen de leeftijd            
van zestien jaar hebben bereikt. Het stemrecht van een jonger lid kan alleen worden
uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger(s).
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te         
stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het
bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is     
vastgelegd. Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.
Ter verduidelijking:
Om het mogelijk te maken voor ouders en wettelijke vertegenwoordigers van jeugd tot 16 jaar
om binnen de vereniging “mee te willen doen” betekent deze wijziging dat bij goedkeuring
deze ouders en wettelijke vertegenwoordigers op de volgende ledenvergadering van harte welkom
zijn en inspraak en stemrecht hebben, zodat we als bestuur zoveel mogelijk draagvlak hebben
binnen de vereniging.
Dit besluit hebben we getoetst en besproken met de ledenraad.

3. Rondvraag en sluiting

Kalender

14 aug 2017 09:30AM - 04:30PM
Jeugdvoetbaldagen
19 aug 2017 10:00AM -
De Aftrap
26 aug 2017 10:00AM -
U17 Tournament

Hoofdsponsors

HostedXL logo

 

      COMBINEX

Hoofdsponsors Jeugd

Troost op wit  

    

 

 

 Werelds aande kadelogo

 

 

 

ijsfiets logo rood

 

 

KLEDINGSPONSOR

SHO   Robey sponsorbord

 

Partners

sparta partner

 

 

cashless betalen button

 

 rabobank

Scheidsrechters banner